Deklaracja dostępności
Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych

Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 • niektóre treści niesformatowane zgodnie ze standardem dostępności,
 • brak tekstu alternatywnego dla niektórych elementów graficznych,
 • nie wszystkie elementy nawigacyjne posiadają alternatywę tekstową,
 •  na stronie występują obszary o zbyt niskim kontraście,
 • część z opublikowanych tekstów nie ma odpowiedniej struktury nagłówkowej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Katarzyna Augustyniak.
 • E-mail: sekretariatddz@wp.pl
 • Telefon: (0 – 32) 241-15-27.

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Urząd Miasta Chorzów

„Nazwa organu odwoławczego” oświadcza, że każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba główna: Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Chorzowie ma swoją siedzibę w budynku przy ul. Siemianowickiej 58, 41-503 Chorzów. W budynku umiejscowiony jest również Ośrodek Wsparcia Rodziny.

Do budynku prowadzi sześć wejść, z czego tylko wejścia nr 1, 2 i 3 służą dla interesantów ośrodka i są zlokalizowane od strony ulicy Siemianowickiej. Wejścia 4, 5 i 6 mają charakter wyjść technicznych służących pracownikom i wychowankom placówki.

Wejściem głównym dla interesantów jest wejście nr 1. Sekretariat Centrum zlokalizowany jest na parterze, po lewej stronie od wejścia głównego. Żadne z wejść prowadzących do placówki nie posiada podjazdu dla wózków, ramp, wind ani innych udogodnień dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Wyłącznie wejście główne nie posiada schodów przed budynkiem, po wejściu do placówki interesant musi pokonać jednak stopnie prowadzące na parter, które nie posiadają udogodnień dla osób niepełnosprawnych. W celu wejścia do Centrum konieczne jest zgłoszenie swojego przybycia poprzez domofon zlokalizowany przy wejściu głównym, wybierając pozycję „sekretariat”. Pracownik sekretariatu lub osoba dyżurująca pomoże w dostaniu się do budynku i zaproponuje sposób załatwienia sprawy interesanta. Wszystkie pomieszczenia administracyjne Centrum zlokalizowane są na parterze. Pomieszczenia zlokalizowane na wyższych kondygnacjach są zajmowane przez Ośrodek Wsparcia Rodziny.

 • Budynek nie posiada własnego parkingu, ani wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych. Parking ogólnodostępny jest zlokalizowany wzdłuż ulicy Siemianowickiej.
 • Budynek nie jest wyposażony w toaletę dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • Nie posiadamy pętli indukcyjnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • W sekretariacie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online po uprzednim zgłoszeniu zapotrzebowania na taką usługę. Usługa jest dostępna w godzinach pracy Centrum, od 8:00 do 15:00. Usługa jest bezpłatna dla osób głuchych i głuchoniemych.

Placówki obsługiwane przez Centrum:
Ośrodek Wsparcia Rodziny jest zlokalizowany przy ul. Siemianowickiej 58, 41-503 Chorzów w budynku zajmowany również przez Centrum. W Ośrodku nie jest prowadzona działalność administracyjna, a jedynie opiekuńczo-wychowawcza typu socjalizacyjno-interwencyjnego. Wyodrębnioną częścią organizacyjną Ośrodka jest Hostel. Pomieszczenia Ośrodka znajdują się na pierwszym i drugim piętrze budynku, a interesanci mają do nich ograniczony dostęp, jedynie po wcześniejszym umówieniu wizyty z Dyrektorem Centrum lub dyżurującym pracownikiem Ośrodka. Placówka nie posiada żadnych udogodnień dla osób z niepełnosprawnością ruchową, prowadzą do niej szerokie schody. Kontakt z pracownikiem dyżurującym jest możliwy po zaanonsowaniu przybycia poprzez domofon, zlokalizowany przy wejściu głównym i wejściu nr 3. Pracownik dyżurujący zaproponuje rozwiązanie sprawy interesanta lub pokieruje do odpowiedniej jednostki.

 • Budynek nie posiada własnego parkingu, ani wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych. Ogólnodostępny parking jest zlokalizowany wzdłuż ulicy Siemianowickiej.
 • Budynek nie jest wyposażony w toaletę dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • Nie posiadamy pętli indukcyjnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • W placówce można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online. Usługa jest dostępna od godziny 8:00 do 16:00 w dni robocze po uprzednim zgłoszeniu chęci skorzystania z niej przez interesanta. Usługa jest bezpłatna dla osób głuchych i głuchoniemych.

Placówka opiekuńczo-wychowawcza nr 1 jest zlokalizowana przy ul. Sobieskiego 20/3, 41-500 Chorzów w kamienicy wielorodzinnej, na pierwszym piętrze. W lokalu nie jest prowadzona działalność administracyjna, a jedynie opiekuńczo-wychowawcza typu socjalizacyjnego. Placówka nie posiada żadnych udogodnień dla osób z niepełnosprawnością ruchową, prowadzą do niej strome, kręte schody. Kontakt z pracownikiem dyżurującym jest możliwy po zaanonsowaniu przybycia poprzez domofon, zlokalizowany w bramie głównej klatki. Pracownik dyżurujący zaproponuje rozwiązanie sprawy interesanta lub pokieruje do odpowiedniej jednostki. Interesanci proszeni są o kontakt z siedzibą główną Centrum, przy ul. Siemianowickiej 58.

 • Budynek nie posiada własnego parkingu, ani wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych. Ogólnodostępny płatny parking jest zlokalizowany wzdłuż ulicy Sobieskiego.
 • Budynek nie jest wyposażony w toaletę dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
  Nie posiadamy pętli indukcyjnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • W placówce można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online. Usługa jest dostępna od godziny 8:00 do 16:00 w dni robocze po uprzednim zgłoszeniu chęci skorzystania z niej przez interesanta. Usługa jest bezpłatna dla osób głuchych i głuchoniemych.

Placówka opiekuńczo-wychowawcza nr 2 jest zlokalizowana przy ul. Siemianowicka 60/U1, 41-503 Chorzów w kamienicy wielorodzinnej, na pierwszym piętrze. W lokalu nie jest prowadzona działalność administracyjna, a jedynie opiekuńczo-wychowawcza typu socjalizacyjnego. Placówka nie posiada żadnych udogodnień dla osób z niepełnosprawnością ruchową, prowadzą do niej strome, wąskie schody. Kontakt z pracownikiem dyżurującym jest możliwy po zaanonsowaniu przybycia poprzez domofon, zlokalizowany przy wejściu do kamienicy. Pracownik dyżurujący zaproponuje rozwiązanie sprawy interesanta lub pokieruje do odpowiedniej jednostki. Interesanci proszeni są o kontakt z siedzibą główną Centrum, przy ul. Siemianowickiej 58.

 • Budynek nie posiada własnego parkingu, ani wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych. Ogólnodostępny parking jest zlokalizowany wzdłuż ulicy Siemianowickiej.
 • Budynek nie jest wyposażony w toaletę dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • Nie posiadamy pętli indukcyjnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • W placówce można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online. Usługa jest dostępna od godziny 8:00 do 16:00 w dni robocze po uprzednim zgłoszeniu chęci skorzystania z niej przez interesanta. Usługa jest bezpłatna dla osób głuchych i głuchoniemych.

Placówka opiekuńczo-wychowawcza nr 3 jest zlokalizowana przy ul. pl. Piastowski 8/U2, 41-503 Chorzów w kamienicy wielorodzinnej, na pierwszym piętrze. W lokalu nie jest prowadzona działalność administracyjna, a jedynie opiekuńczo-wychowawcza typu socjalizacyjnego. Placówka nie posiada żadnych udogodnień dla osób z niepełnosprawnością ruchową, prowadzą do niej schody. Kontakt z pracownikiem dyżurującym jest możliwy po zaanonsowaniu przybycia poprzez domofon, zlokalizowany w bramie głównej klatki. Pracownik dyżurujący zaproponuje rozwiązanie sprawy interesanta lub pokieruje do odpowiedniej jednostki. Interesanci proszeni są o kontakt z siedzibą główną Centrum, przy ul. Siemianowickiej 58.

 • Budynek nie posiada własnego parkingu, ani wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych. Ogólnodostępny parking jest zlokalizowany wzdłuż ulicy Pl. Piastowski.
 • Budynek nie jest wyposażony w toaletę dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • Nie posiadamy pętli indukcyjnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • W placówce można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online. Usługa jest dostępna od godziny 8:00 do 16:00 w dni robocze po uprzednim zgłoszeniu chęci skorzystania z niej przez interesanta. Usługa jest bezpłatna dla osób głuchych i głuchoniemych.

Placówka opiekuńczo-wychowawcza nr 4 jest zlokalizowana przy ul. Wolności 49/U5, 41-500 Chorzów w kamienicy wielorodzinnej, na trzecim piętrze. W lokalu nie jest prowadzona działalność administracyjna, a jedynie opiekuńczo-wychowawcza typu socjalizacyjnego. Interesanci proszeni są o kontakt z siedzibą główną Centrum, przy ul. Siemianowickiej 58. Placówka nie posiada żadnych udogodnień dla osób z niepełnosprawnością ruchową, prowadzą do niej strome, wąskie i kręte schody. Kontakt z pracownikiem dyżurującym jest możliwy po zaanonsowaniu przybycia poprzez domofon, zlokalizowany przy wejściu głównym do kamienicy. Pracownik dyżurujący zaproponuje rozwiązanie sprawy interesanta lub pokieruje do odpowiedniej jednostki. Interesanci proszeni są o kontakt z siedzibą główną Centrum, przy ul. Siemianowickiej 58.

 • Budynek nie posiada własnego parkingu, ani wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych. Ogólnodostępny płatny parking jest zlokalizowany wzdłuż ulicy Wolności.
 • Budynek nie jest wyposażony w toaletę dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • Nie posiadamy pętli indukcyjnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • W placówce można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online. Usługa jest dostępna od godziny 8:00 do 16:00 w dni robocze po uprzednim zgłoszeniu chęci skorzystania z niej przez interesanta. Usługa jest bezpłatna dla osób głuchych i głuchoniemych.
Skip to content